Peru Home > South America > Peru
(Republic of Peru / República del Perú)
Current time in Peru
Country Information - Peru
BBC News : Peru country profile
CIA - The World Factbook : Peru
UNdata : Peru
Wikipedia : Peru
FCO - Travel & living abroad : Peru
Lonely Planet : Peru
Current weather in Lima
Map of Peru reload 

View Larger Map
News and Media - Peru
News Conc : Peru
Squid Times : Peru
Capital / Largest City
Capital City: Lima
Largest City: Lima